eyoucms导航菜单调用一二三级栏目的方法

eyoucms导航菜单调用一二三级栏目的方法

{eyou:channel typeid="指定栏目ID全部选top" row="60" id="field" currentstyle="active"}
<!--一级-->
<li class="yiji"><a href="{$field.typeurl}" title="{$field.typename}">{$field.typename}</a>
	<div class="erji">
		<!--二级-->
		{eyou:channel name="$field.children" row="100" id="field2"}<a href="{$field2.typeurl}">{$field2.typename}</a>
		<div class="sanji">
			<!--三级-->
			{eyou:channel name="$field2.children" row="100" id="field3"}<a href="{$field3.typeurl}">{$field3.typename}</a>{/eyou:channel}
			<!--三级end-->
		</div>
		{/eyou:channel}
		<!--二级end-->
	</div>
</li>
<!--一级end-->
{/eyou:channel}

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
电脑问题

流氓软件清理工具

2023-6-21 12:33:22

电脑问题

怎么查找电脑使用记录,什么时候开过机

2023-7-5 21:19:13

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索